.

.

Jumaat, 14 Ogos 2009

Kitab-kitab berunsur Okultisme dalam Masyarakat Melayu

Ilmu kebatinan atau okultisme dilihat merupakan unsur yang agak meluas dalam kehidupan masyarakt Muslim samada di Asia Barat, kewilayahan Indo-Pak, dan juga Nusantara sehingga menjadi suatu tradisi dan budaya yang menebal di kalangan masyarakat khususnya dalam beberapa kurun yang lalu.

Antara kitab-kitab bertulisan Jawi yang banyak memuatkan elemen kebatinan ialah:
1. Abi Ma’syar al-falaki. 1957. Bintang dua belas. Terj. Abu ‘Abd al-Qadir. Cetakan ke-2. Penang: Persama Press.
2. Haji Nik Mahmud bin Ismail. 1946. Kitab pati rahsia. Kota Baru: Percetakan al-Ahliah Sdn. Bhd.
3. Tuan Hasan ibn Tuan Ibn Tuan Ishak Fatani. T.th. Taj al-Muluk. T.tp.: Percetakan al-Ma’arif Sdn. Bhd.

Selain daripada kitab-kitab bahasa Melayu, terdapat juga kitab-kitab bahasa Arab yang diterbitkan di Timur Tengah yang turut popular di kalangan masyarakat Nusantara iaitu:
1. Ahmad ibn ‘Ali al-Bayyuni. 1970. Syams al-ma’arif al-kubra. T.tp.: T.pt.
2. Ahmad ibn ‘Ali al-Bayyuni. T.th. Manba’ usul al-hikmah. Misr: Syarikah Maktabah wa Matba’ah al-Babi al-Halabi wa Awladuhu.
3. Daud al-Antaki al-Darir. 1928. Sir al-asra wa kanz al-anwar. Al-Azhar: al-Maktabah al-Husyaniyah al-Misriyah.
4. ‘Abd al-Fattah al-Sayyid al-Tukhi. T. th. Sihr Harut wa Marut. Al-Qahirah: Dar al-Tiba’at al-Muhammadiyah.
5. Ahmad al-Dairabi al-Kabir. T.th. Kitab mujarabat. T.tp.: al-Matba’ah al-‘Uthmaniyyah al-Muhammadiyyah.
6. Abi ‘Abd Allah Muhammad ibn Yusuf al-Sanusi al-Husni. Kitab Mujarabat al-Iman. T.tp.: T.pt.

Selain daripada yang disebutkan di atas, terdapat ratusan lagi buku-buku yang turut memuatkan elemen kebatinan yang tersebar di kalangan masyarakat Melayu di Nusantara samada dalam bahasa Melayu, Arab ataupun Inggeris.

Rujukan
Indriaty Ismail. 2007. Penulisan ilmu kebatinan dalam kitab-kitab melayu selepas merdeka. Dlm. Kamaruddin Salleh, Mazlan Ibrahim & Indriaty Ismail. Islam pasca kemerdekaan. Bangi: Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, UKM.

Tiada ulasan:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP